ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Για κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή σε οποιονδήποτε, εφόσον έχει αντίστοιχη υποχρέωση από το Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

 1. δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκ των προτέρων ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
 2. δεν υποβάλλει ούτε υποβάλλει εκπροσώπηση φορολογικής δήλωσης,
 3. δεν υποβάλλει ούτε υποβάλλει εκπροσώπηση της δήλωσης παρακράτησης φόρου,
 4. δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για την παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
 5. δεν συνεργάζεται κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου,
 6. δεν γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
 7. δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
 8. δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του άρθρου 13,
 9. παραβιάζει ή παραποιεί ή παρεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
 10. εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που δεν λειτουργεί με τις εγκριθείσες προδιαγραφές,
 11. εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών, Εκροών, χωρίς την χρήση του εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Αυτά αναφέρονται στο άρθρο 54 «Διαδικαστικές παραβάσεις» του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α '170 / 26-07-2013), με τις τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α '141 / 03-08-2016).

Τα πιο πάνω υπενθυμίζουν την υπ 'αριθμ. 4315 / 5-10-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Διακανονισμού Διαφορών της ΑΑΔΕ, επί της ένδικης προσφυγής που κατατέθηκε από τον οφειλέτη λόγω της επιβληθείσας ποινής για την απώλεια θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων. Οι πληροφορίες που θα υποβληθούν από τον υπόχρεο, προκειμένου να αποδειχθεί η χρήση των φορολογικών στοιχείων που έχουν χαθεί, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι εγγραφές σε βιβλία, συγκεντρικούς πελάτες-προμηθευτές. Οι ελεγκτικές ενέργειες αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν. Η Διεύθυνση έκρινε σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1026 / 12-2-2018 ότι η έκθεση ελέγχου από το ΔΟΥ ήταν «παντελώς αόριστη και ως εκ τούτου αντιαπόφαση».

Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος