ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2018

 

 

Κοινωνικό Υπόλοιπο 2018

Σύνθεση Νοικοκυριού
Κλίμακα ισοδυναμίας
 
Εισοδηματικά όρια
Ύψος παροχής (σε ευρώ)
Ένας ενήλικας
1
[0-5.000]
400
(5.000-7.000)
300
(7.000-9.000)
200
Δύο ενήλικες ή μονογονεϊκές με ένα ανήλικο τέκνο
1.5
[0-7.500]
600
(7.500-10.500)
450
(10.500-13.500)
300
Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή μονογονεϊκό με δύο ανήλικα τέκνα
1.75
[0-8.750]
700
(8.750-12.250)
525
(12.250-15.750)
350
Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονικά με τρία ανήλικα
2
[0-10.000]
800
(10.000-14.000]
600
(14.000-18.000)
400
Τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονικά με τέσσερα ανήλικα
2.25
[0-11.250]
900
(11.250-15.750)
675
(15.750-20.250)
450
Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονικά με πέντε ανύλικα
2.5
[0-12500]
1000
(12500-17500]
750
(17500-22500]
500
Τέσσερα ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με έξι ανήλικα
2.75
[0-13750]
1100
(13750-19250]
825
(19250-24750]
550
Πέντε ενήλικα μέλη (και άνω) ή δύο ενήλικα και έξι ανήλικα μέλη (και άνω) ή μονογονεϊκή με επτά ανήλικα (και άνω)
3
[0-15.000]
1200
(15000-21000]
900
(21.000-27.000]
600

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5456/05-12-2018 η υπουργική απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα του 2018.

Αναλυτικότερα ορίζονται:

 

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Το νοικοκυριό δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα εφόσον πληρούνται σωρευτικά κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και τα λοιπά κριτήρια:
 

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

 

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2018 πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 125.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 185.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής.
 

γ. Περιουσιακά τεκμήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017:
-εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
-δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, όπως αυτές προσδιορίζονται στους κωδικούς 731, 732 του εντύπου Ε1. 
-δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κωδικό 769 του εντύπου Ε1. 
-δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,όπως αυτές προσδιορίζονται στον κωδικό 770 του εντύπου  Ε1. 

Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.
  

δ. Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.).

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.
 

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85).
 

Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα μέχρι 31.10.2018 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις: 
α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω, 
β) για νοικοκυριά στα οποία ο δικαιούχος ή ο συνυπόχρεος, εφόσον υπάρχει, είναι πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 
γ) για μονογονεϊκά νοικοκυριά στα οποία ένα τουλάχιστον μέλος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006, 905, 906, 913 και 914).

Ο δικαιούχος του μερίσματος πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού εφόσον έχουν υποχρέωση. 


Χρόνος υποβολής αιτήσεων και πληρωμών

 

Η καταβολή της κοινωνικής επιχορήγησης πραγματοποιείται εφάπαξ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, η οποία υποδεικνύεται στην αίτηση που υποβλήθηκε ανωτέρω. 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

PCA - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ