ΤΕΛΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ: 200 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ- ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ)

ΤΕΛΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ: 200 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ- ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ)

Το τέλος καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων. Χώροι καπνιζόντων επιτρέπονται εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης άνω των 300 τ. μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.

Το τέλος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους προκειμένου για την νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το επόμενο έτος.

Η λειτουργία του τέλους καπνιζόντων άρχεται με την καταβολή του τέλους καπνιζόντων και λήγει 31 Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η απόδειξη δε καταβολής του αποτελεί απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων.

Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Εξαιρετικά, προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019, οι υπόχρεοι που έχουν ήδη προβεί πριν τις 24 Ιανουαρίου 2019 στην ανανέωση της λειτουργίας του χώρου καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με την καταβολή τέλους, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως την 31.3.2019 και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος ετήσιου τέλους υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ.

Αυτά αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 103/24.1.2019)

 

Βιβλίο Αναφοράς

Η τήρηση Βιβλίου Αναφοράς απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται, ότι Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) είναι, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), τα καταστήματα εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) η διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία (λ.χ. κομμωτήρια).

Το Βιβλίο αυτό θα το προμηθευτούν οι επαγγελματίες από τα βιβλιοχαρτοπωλεία. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή (πχ δήμος). Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχ. Δ/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι:

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης

Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ.5 του Παραρτήματος Α’ της Κ.Υ.Α.( σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 500 ευρώ, σε δημοτικά διαμερίσματα άνω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 600 ευρώ).

Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599.

 

(Άρθρο 17 του Ν. 3868/2010), (Υγειονομική Διάταξη Γ.Π./οικ.104720/25-08-2010(ΦΕΚ Β’ 1315/25.8.2010)).

 

Παπαδοπούλου Άρτεμις

Λογιστικό γραφείο

PCA - Παπαδόπουλος Αναστάσιος