ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28 / 03-06-2019 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ οι εργοδότες δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, ανεξαρτήτου απασχόλησης (πλήρης ή μειωμένη ή εκ περιτροπής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου)  και ανεξαρτήτου ύψους αποδοχών.

 

Οι εργοδότες δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ που ανήκει η επιχείρηση τους αίτηση συμμετοχής καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία , όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α) και δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1.

 

Συγκεκριμένα η παραγρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 αναφέρει : «1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής :

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.».  

Η παραγρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 συγκεκριμένα αναφέρει : «2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω την πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 1.»

 

Η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης είναι 6,66% και ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας, bonus κλπ).

Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή από την μισθοδοσία του Ιουνίου 2019 και μετά .

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικών εισφορών οριοθετείται από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου κάτω των 25 ετών και μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01-01-2019 και εφεξής .

Οι εργοδότες δικαιούχοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2019 χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ. (Δ.Μ.Σ.Α.).

 

 

Παράδειγμα συμπλήρωσης ΑΠΔ

 

ΠΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

101

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.000,00

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΠΟΣΟ)

157,50

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

248,10

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΠΟΣΟ)

405,60

43

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΠΟΣΟ)

0,00

44

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)

6,66%

45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)

66,60

46

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΠΟΣΟ)

339,00

 

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Λογιστικό γραφείο

PCA - Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Γούναρη 49,  185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210-4190320, 6944365119