ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δευτέρα 16/09 ξεκίνησε η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για τις επιχειρήσεις.

Όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Πώς ορίζεται ο πραγματικός δικαιούχος;

Στο μητρώο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία ενός νομικού προσώπου και του νόμιμου εκπροσώπου του ενώ πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας.

Ποιος έχει πρόσβαση στο σύστημα;

Η πρόσβαση στο σύστημα λαμβάνει χώρα από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, μέσω της διαδικασίας εξουσιοδότησης στο Taxis Net.

Διαρκής υποχρέωση σύνδεσης με το Κεντρικό Μητρώο

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που συνίσταται κατά τη διάρκεια του χρόνου καταχώρισης όπως αυτός ορίζεται ή μετά την ολοκλήρωσή του οφείλει να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα στοιχεία εντός 60 ημερών από τη σύστασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4557/2018.

Η καταχώρηση αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επέλευσης τους.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνεται στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας που διενεργεί η ΑΑΔΕ.

Χρόνος και σειρά καταχώρησης.

Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής θα γίνεται σταδιακά. Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων πραγματοποιείται ανα Ομάδα υπόχρεων προσώπων, ως εξής:

Α) Η Ομάδα Α από 16/09/2019-14/10/2019

Β) Η Ομάδα Β από 30/09/2019-01/11/2019

Γ) Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019

Ενδεικτικά, στην Ομάδα Α ανήκουν :

 1. ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 2. ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν. 3182/03
 3. ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ
 4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

Στην Ομάδα Β ενδεικτικά ανήκουν:

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ)
 2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ)
 3. ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
 4. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Ι.Κ.Ε.)
 5. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 6. ΙΔΡΥΜΑ
 7. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
 9. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΜΗ ΦΠ

 

       Στην Ομάδα Γ ενδεικτικά ανήκουν:

 1. ΟΕ
 2. ΕΕ
 3. ΕΠΕ
 4. ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
 5. ΑΕ

 

 

Κυρώσεις

 

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

Δικαιώματα πρόσβασης

 

 • Για την πρόσβαση των υπόχρεων φυσικών προσώπων καθορίζεται ετήσιο τέλος ύψους εκατό (100) ευρώ.
 • Για την πρόσβαση φυσικών προσώπων καθορίζεται τέλος ύψους είκοσι (20) ευρώ για 10 αναζητήσεις.

Η είσπραξη τελών γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο εκδίδεται με την αίτηση για αναζήτηση. Η πληρωμή του παραβόλου επιτρέπει την αναζήτηση.

 

Νομικό Πλαίσιο

 

 • Ν.4557/2018 , όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του ν. 4607/2019 (Α’65).
 • Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

 

Παπαδοπούλου Άρτεμις

Λογιστικό Γραφείο

PCA – Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Γούναρη 49, 185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210-4190320, 6944365119