ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΒΜ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΒΜ

      Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ισχύουν επιγραμματικά τα εξής:

 • Αρχικά, υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το πρόσωπο του φορέα. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μπορεί να ιδρύσει είτε φυσικό πρόσωπο, είτε Νομικό Πρόσωπο, είτε ένωση προσώπων. Ανάλογα με τον φορέα που θα ιδρύσει το ΚΔΒΜ απαιτούνται και τα σχετικά δικαιολογητικά (πχ Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα, παράβολο υπερ του δημοσίου κλπ.)

 

 • Για τη χορήγηση και την τροποποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης απαιτείται η έγκριση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων όπως αυτές ορίζονται στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), και για αυτόν τον λόγο υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τη διατύπωση γνώμης πλήρης κτιριολογικός φάκελος , ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά.

 

 • Κατά την αρχική αδειοδότηση, την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και σε κάθε ενδιάμεσο έλεγχο που διενεργείται σε αυτά, τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται:

 

 • Για τα προγράμματα που παρέχονται και υλοποιούνται δια ζώσης οφείλουν να διαθέτουν αίθουσα πληροφορικής αποκλειστικής χρήσης (η οποία είναι ξεχωριστή από τις λοιπές αίθουσες διδασκαλίας) και η οποία θα πρέπει να οργανώνεται με βάση συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.

 

 • Για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως ή μικτής κατάρτισης, τα Κ.Δ.Β.Μ. οφείλουν να διαθέτουν Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης όπως αυτά αναφέρονται στην ίδια Υπουργική απόφαση. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητο είτε να υπάρχει σύμβαση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.

 

 • Για την επίτευξη των σκοπών τους τα Κ.Δ.Β.Μ. διαθέτουν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό :

 

 1. Διευθυντή κατάρτισης, ο/η οποίος-α διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Διευθυντής κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο/η οποίος-α διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν ο συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος, δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

 

 1. Ειδικότερα για τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης.

 

 1. Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, επιπλέον του προσωπικού των περ. α) έως δ), απαιτείται να οριστεί από τον πάροχο ένας (1) υπεύθυνος διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ).

 

 

Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία (1) Ε.Μ.Ε. αν τα Κ.Δ.Β.Μ. παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής. Στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. δύναται να συμπεριλαμβάνεται το στελεχιακό δυναμικό των περ. Α) και Β).

 

 • Τέλος, για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια για τη χορήγηση άδειας υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, για την έγκριση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, ο φορέας υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη διατύπωση γνώμης για την πιστοποίηση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων και υπό την προϋπόθεση της θετικής διατύπωσης γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο φορέας καταθέτει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της θετικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία.

 

Πηγή: (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021)

 

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Λογιστικό Γραφείο

PCA – Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Γούναρη 49, 185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210-4190320, 6944365119

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.